Zon Jongen Meisje

Een gezonde school

De Vlindertuin werkt aan een gezonde school. Gezonde leerlingen presteren beter, zijn weerbaarder en hebben meer sociale vaardigheden. De leerlingen leren gezonde keuzes te maken. Alle leerlingen en leerkrachten doen mee. Ook aan de ouders vragen we om mee te doen. Gezondheid is iets van iedereen. De fysieke en sociale omgeving van school wordt zo ingericht dat deze een gezonde leefstijl stimuleert. Zie voor meer informatie: www.gezondeschool.nl.

 

De Vlindertuin werkt aan de volgende gezonde schoolthema’s:

Voeding

Schoolgruiten:
De Vlindertuin doet al jaren mee aan schoolgruiten. Dit betekent dat de kinderen iedere dag als tussendoortje fruit en/of groente eten in de klas. Ook bij de gezamenlijke lunch in de groep wordt dit actief gestimuleerd. Zie www.voedingscentrum.nl en www.schoolgruiten.nl.

Les je Dorst:
De kinderen drinken water op school en tijdens sportactiviteiten. Daarvoor krijgen zij gratis een bidon van de school. Op het schoolplein hebben we een watertappunt. De ouders/verzorgers zijn thuis verantwoordelijk voor de hygiëne van de bidon, ouders vullen deze dagelijks met schoon drinkwater. Zie www.lesjedorst.nl.

Smaaklessen:
Jaarlijks wordt in de klas aandacht besteed aan Smaaklessen. Dit lesprogramma in samenwerking met de GGD gaat over eten voor groep 1 t/m 8. Door te proeven, voelen, horen, ruiken en kijken, verkennen kinderen hun eten en leren wat gezonde keuzes zijn. Zie www.smaaklessen.nl.

Gezond voedingsbeleid:
Met de invoering van Les je Dorst, hebben we ook de regels van het voedingsbeleid aangepast. We bespreken met de kinderen in de klas wat ongezonde en gezonde tussendoortjes zijn. 
Wanneer kinderen structureel ongezonde tussendoortjes en/of lunchpakketjes meenemen, worden de ouders hierover aangesproken. Bij herhaling van ongezonde voeding wordt de GGD-consulente ingeschakeld voor de ouders en/of de ongezonde voeding (deels) mee teruggeven naar huis.

Gezonde traktaties en traktatiebeleid:
Op de Vlindertuin worden alleen nog gezonde traktaties uitgedeeld. Niet toegestane en/of ongezonde traktaties worden niet uitgedeeld. Bij twijfel kunnen ouders vooraf in overleg met de leerkracht. Zie het traktatiebeleid bij de documenten op de website. 

Bewegen en Sport

Wij zijn op de Vlindertuin in het bezit van het certificaat: sport en bewegen.
Dit houdt in dat we voldoende beweging bieden aan de kinderen in de vorm van gymles, speelzaal voor de onderbouw en lesactiviteiten waarbij kinderen in beweging bijvoorbeeld rekenen of spellinglessen doen. Daarnaast werken we in alle groepen met bewegend leren.
We worden hierbij ondersteund door onze vakdocent gym: Nicole Korsten en Ben van Eck.

Een uitgebreide beschrijving van Sportactiviteiten en Gezonde Leefstijl vindt u op de website onder BBS Nieuw Zuid - 'S-PORT.Milieu en Natuur

Omdat BBS Nieuw Zuid vlakbij een natuurgebied ligt is groen als een van de speerpunten benoemd. Het groene denken komt in en om BBS Nieuw Zuid op allerlei manieren tot uiting. Allereerst is het gebouw duurzaam en milieuvriendelijk, met goede ventilatie voor een gezond leerklimaat. Verder zijn er lessen natuuronderwijs. Onder het motto 'groen moet je doen' komt de natuur de school in en gaan de kinderen regelmatig de natuur in. Ook de omgeving van de school is groen ingericht, met een groene speelplaats en een speel-leertuin overlopend in een natuurgebied.

Op Kindcentrum De Vlindertuin werken wij samen met de BBS-partners aan een project Afvalscheiding "Op weg naar een Afvalvrije school”. Dit gebeurt in samenwerking met de Bossche Afvalstoffendienst. Alle groepen hebben eigen papier-, GFT- en plasticbakken om hun afval te scheiden. Ook moedigen we ouders aan om geen drinkpakjes en verpakt eten mee te geven, maar in plaats daarvan drinkbekers en broodtrommels te gebruiken.

Welbevinden

De Vlindertuin hanteert de methode De Vreedzame School om een veilig en sociaal schoolklimaat voor alle leerlingen te creëren en pesten zoveel mogelijk te voorkomen. De school is op die manier een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Meer informatie vindt u in de schoolgids en op www.devreedzameschool.nl

Relaties en Seksualiteit

In de Week van de Lentekriebels in maart krijgen de leerlingen meermaals les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De lesmethode hiervoor heet: Kriebels in je buik. De lessen dragen eraan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd zorgt er ook voor dat kinderen en jongeren geen of minder risico’s nemen, als ze eenmaal gaan experimenteren met seksuele relaties. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels.  Meer informatie op www.weekvandelentekriebels.nl en www.kriebelsinjebuik.nl

Mediawijsheid

Kinderen krijgen doorlopend te maken met media. Media beheersen hun leven, van de vroege ochtend tot de late avond. De invloed van media wordt groter naarmate kinderen ouder worden. Bij ouders en leraren leeft een groeiende behoefte om aandacht hieraan te schenken. Dat is niet vanuit het standpunt om kinderen te wijzen op gevaren en bedreigingen die op hen afkomen, maar om kinderen de kans te bieden om goed met media om te gaan. 
De tijd van passief internetgebruik is voorbij. Onze leerlingen groeien op als mediagebruikers die actief deelnemen en zelf informatie aanbieden. Zij worden steeds meer de makers van mediaproducten op Internet, Youtube, Twitter, Facebook en Instagram. Ons beleid bij mediawijsheid is erop gericht om leerlingen toe te rusten met kennis en vaardigheden over de nieuwe media. Op deze manier gaan leerlingen wijs met nieuwe media om, weten wat zij wel en niet op internet kunnen doen en voorkomen wij bijvoorbeeld problemen zoals ‘digitaal pesten’.