Zon Jongen Meisje

Leerlingenzorg

Zorg op onze school:

Als uw kind bij ons op school start hebben directeur en ouders een intakegesprek. In het intakegesprek bespreken we de ontwikkeling van uw kind.

Leerlingenzorg (oftewel ondersteuning aan leerlingen) vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen groep volgens de principes van handelingsgericht werken. De leerkracht is verantwoordelijk voor de leerlingen in de groep en realiseert de extra hulp en begeleiding die leerlingen nodig hebben.

Een van de taken van de intern begeleider (IB-er) is het coördineren van de leerlingenzorg. Hierbij hoort ook het plannen en uitvoeren van groeps- en leerling besprekingen met de leerkracht. De intern begeleider heeft regelmatig contact met de groepsleerkrachten over de cognitieve vorderingen en over het sociaal-emotioneel welzijn van alle leerlingen. Mochten er opvallende zaken zijn, dan wordt er altijd contact gezocht met de ouders/verzorgers. U kunt in onze schoolgids hierover meer lezen.

U kunt zelf ook altijd een afspraak maken bij de IB-er als u zorgen heeft over uw kind of zomaar een keer wilt sparren over opvoedkundige zaken.

Kindbespreking in het zorgteam
Bij een kindbespreking (voorheen heette dat het zorgteam) komen verschillende professionals samen: de ouder(s), de intern begeleider van de school en de leerkracht.

De schoolmaatschappelijk werker van Farent, de jeugdverpleegkundige van de GGD, schoolarts en de contactpersoon van het samenwerkingsverband kunnen hierbij op uitnodiging aansluiten.

Dit team komt regelmatig bij elkaar met als doel een leerling zo goed mogelijk in zijn ontwikkeling te ondersteunen. Ouders geven vooraf middels een toestemmingsformulier toestemming.

Als er vanuit het samenwerkingsverband een arrangement wordt toegekend dan werkt de Vlindertuin met vaste externe medewerkers die de arrangementen op school verzorgen. 

Externe betrokkenen bij De Vlindertuin

Samenwerkingsverband
Als wordt besloten dat er meer advisering en begeleiding gewenst is, wordt dit aangevraagd bij het samenwerkingsverband De Meierij. In gesprek met ouders en school wordt de hulpvraag met de contactpersoon van de Meierij besproken. Daarna wordt besproken welke passende hulp geboden kan worden. U kunt hierbij denken aan een observatie in de klas, het geven van tips en adviezen, een aangepast programma, het afnemen van een intelligentietest, een arrangement enz. Ouders geven vooraf middels een aanmeldformulier toestemming.

Op deze poster vindt u een samenvatting over hoe de ondersteuning geregeld is binnen PO de Meierij. In deze notitie vindt u uitgebreide toelichting op de poster. Ook op de website van ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij (www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl) staat informatie voor ouders en jeugdigen over passend onderwijs. Daarnaast vindt u informatie op de website: www.demeierij-po.nl.

Schoolmaatschappelijk werk
De schoolmaatschappelijk werker van Farent, Loes Eras. Zij heeft zowel een adviserende als een uitvoerende rol. Als de leerkrachten of ouders het gevoel hebben dat een leerling ondersteuning nodig heeft, kan de intern begeleider contact tot stand brengen. Ouders geven hiervoor mondeling toestemming.

Loes Eras is telefonisch rechtstreeks te bereiken om een afspraak te maken via 06-54933859. Ook kan een afspraak gemaakt worden via de intern begeleider of via de mail.
Haar mailadres is: loeseras@farent.nl.

De jeugdverpleegkundige
De jeugdverpleegkundige op de Vlindertuin is Ireen Huijbers.
Zij is op afspraak beschikbaar voor medische- en opvoedondersteuningsvragen en te bereiken op 0900-4636443.

De opvoedondersteuner
De opvoedondersteuner Emilie Trompenaars een aantal uur per week op school aanwezig. Zij heeft zowel een adviserende als een uitvoerende rol. Zij leidt de ouderkamer, waar ouders koffie/thee kunnen drinken en gesprekken worden gevoerd over opvoedkundige onderwerpen.

Fysiotherapeut en logopedist
Twee maal per jaar vindt overleg plaats met de fysiotherapeuten en logopedisten over leerlingen van onze school die bij hen in behandeling zijn. De IB-er overlegt met de logopedisten en met de fysiotherapeuten. Zo kan de koppeling worden gemaakt tussen de aanpak van de behandeling en de aanpak op school.